วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามกระแสพระราชดำรัช

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได้ออัญเชิญปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญาในการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง คือ คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับนำหลักปรัชญาฯ ไปเป็นพื้นฐานและแนวางในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู้การพัฒนาที่สมดุลและยังยืน ของประเทศชาติ

ไม่มีความคิดเห็น: